Hoppa till sidans innehåll

StadgarSeglingsklubben Surfings stadgar

Segelklubben Surfing, Gävle stiftad den 25 juni 1923 har till ändamål att genom anordnandeav sällskaps- och kappseglingar arbeta för segelsportens popularisering. Den skall isammankomster, föredrag, kurser och diskussioner väcka intresse för inhämtande avkunskaper i segling och amatörnavigation samt verka höjande av medlemmars andliga ochfysiska fostran till goda segelsportsmän med såväl god kamrat- som idrottsanda.

§1 • Klubben har sitt säte i Gävle där dess sammankomster skall hållas.

§2 • Som medlem kan såväl båtägare som andra för segelsporten intresseradepersoner antagas enligt nedan:
 • - Junior. Medlem som inte uppnått en ålder av 23 år.
 • - Senior. Medlem från 23 till 65 år.
 • - Familj. Medlemmar som bor på samma adress.
 • - Pensionär. Medlem som uppnått en ålder av 65 år d.v.s. allmän pensionsålder.
 • - Pensionärspar. Medlemmar som är pensionärspar.
 • - Hedersmedlem. Medlem som under sin tid i klubben nedlagt mycket hedrande arbete för dess intressen, kan efter skriftligt inlämnat förslag utses av årsmötet på livstid, med befrielse från alla avgifter. Namnen på klubbens hedersmedlemmar skall finnas i matrikeln.

§3 • Medlem som vill utträda ur föreningen anmäler detta till styrelsen och är därmed omedelbart skild från föreningen, ev. obetalda avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

§4 • Medlem som ej erlagt årsavgift eller brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
 • Fråga om uteslutning får inte ske förrän medlemmen givits tillfälle att inom 14 dagar yttra sig i ärendet.
 • Medlem kan uteslutas om denne inte erlagt stadgade årsavgifter efter två av varandra följande betalningspåminnelser. Därvid skall vid andra betalningspåminnelsen skriftligen meddelas att uteslutning sker om avgiften ej erlägges.
 • Beslut om uteslutning av annan orsak än bristande betalning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem genom rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
 • Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med föreningen, söka ändring av styrelsens beslut under förutsättning att denne inom 14 dagar efter att beslutet delgivits, skriftligen anfört besvär över beslutet. Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles närmast besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klagande minst 8 dagar förut kallats genom rekommenderat brev.
 • Grundas beslut om uteslutande på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång.• Beslut om uteslutning kan överklagas hos Gästriklands seglarförbund inom 14 dagar efter ikraftträdande.
 • Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan föreningen och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT

§5 • Medlem avlägger årsavgift, vilken fastställs av ordinarie årsmöte, och skall betalas inom 14 dagar efter erhållet inbetalningskort.• Hedersledamot och dennes familjemedlemmar är befriade från medlemsavgifter.

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR

§6 • Medlem får inte utan styrelsens eller vederbörande sektionsstyrelses medgivande representera föreningen.

§7 • Medlem äger inte rätt än att på annat sätt som föreskrivs i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

STYRELSEN

§8 • Segelklubben Surfings angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordföranden och åtta övriga ledamöter. Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, ledamot Granskär, juniorledare, ev. klubbmästare, seglingsnämndens ordförande samt klubbens vice ordförande.

§9 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst häften av antalet ledamöter är närvarande och beslutet är enigt. 

§10 • Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och verka för dess intressen.

ORDFÖRANDE:

- är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. Vid ordförandes frånvaro träder vice ordförande in i dennes tälle.
- I övrigt fördelas arbetet mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmelser, varvid nedanstående angivna uppgiften bör tillkomma sekreteraren, kassör och ledamot Granskär nämligen:

SEKRETERAREN:
- att föra och förvalta protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden- att registreta och förvalta inkommande skrivelser- att kontrasignera av ordförande undertecknade, utgående skrivelser och förvara kopior på dessa, samt;- att upprätta förslag till styltelsens årsberättelser.

KASSÖREN:
- att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för klubben- att förvara av ordföranden attesterade verifikationer- att föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper- att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införes av klubben förvärvade priset, samt;- att till betryggande belopp försäkra klubbens båtar, klubbhus, priser och övriga tillhörigheter.

LEDAMOT GRANSKÄR:
- att ha uppsikt över klubbhuset, klubbholmen, båthamn och båtar- att omhänderta allt material och ansvara för att dessa är i brukbart skick- att vid behov inför styltelsen lägga fram förslag till avskrivning och nyanskaffning av material, samt;- att biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning.
§11 • Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

SEKTIONER
§12 • Den rent idrottsliga verksamheten handhas av seglingsnämnden och juniorsektionen.

FÖRTJÄNSTTECKEN
§13 • Styrelsen ansvarar för utdelning av förtjänsttecken enligt särskild ordning.

IGENKÄNNINGSTECKEN
§14 • Varje aktiv medlem bör föra klubbens medlemsvimpel på sin båt.

MÖTEN MED SEGELKLUBBEN SURFING
§15 • dels ordinarie årsmöte inom två månader efter räkenskapsårets slut• dels ordinarie möten två gånger årligen, vår- och höstmöte• dels extra möten, när så erfordras eller när minst tio medlemmar så yrkar• Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande av §1 och;• att kallelsen till ordinarie årsmöte är medlemmarna tillhanda senast åtta dagar före mötet.

§16 • Rösträtt tillkommer medlem som erlagt erforderliga avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 18 år.• Rösträtt får ej utövas med fullmakt.• Icke röstberättigad medlem har såväl yttranderätt som förslagsrätt.

§17 • Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§18 • Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
    1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
    2. Val av:
        a) ordförande för mötet.
        b) sekreterare för mötet.
    3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
    4. Styrelsens berättelse.
    5. Kassaberättelsen.
    6. Revisorernas berättelse.
    7. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen avsett för styrelsen.
    8. Val av:
        a) ordförande för klubben tillika styrelsens ordförande för en tid av två år.
        b) åtta ledamöter av styrelsen för en tid av två år, varav halva antalet väljs det ena året ochden andra halvan året därpå.
        c) två revisorer jämte två suppleanter för dessa. I detta val får inte styrelsens medlemmar delta.
    9. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.

ÅRSAVGIFTER
§19 • Årsavgiften bestäms för nästkommande budgetår på ordinarie höstmöte.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION
§20 • Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med följande årsmöte. Räkenskapsåret omfattar kalenderår 1/1 - 3 1/12.

§21 • Revisorerna åliggen att granska sektionsstyrelsernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till sekreteraren överlämna revisionsberättelsen senast fem dagar före ordinarie årsmöte.• Denna revisionsberättelse skall tillsammans med styrelsens berättelse hållas tillgänglig för medlemmarna hos sekreteraren senast fem dagar före och fram till årsmötet.

§22 • Beslut fattas med acklamation eller avgörs med votering (öppen eller sluten).• Vid votering bestämmes utgången, utom i frågor som rör §24 genom enkel majoritet.• Om, vid votering, som inte avser val, uppstått lika röstetal skall de förslag gälla som biträdes av ordförande. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.• Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§23 • Beslut i fråga av ekonomisk natur kan inte fattas, om inte frågan varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

§24 • Förslag om ändring i dessa stadgar eller om SK Surfings upplösning får endast upptas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras såväl vid årsmötet som vid närmast följande klubbmöte beslut minst 2/3 delar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§25 • Beslut om upplösning av Segelklubben Surfing skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för bestämd, segelsporten närstående ideell verksamhet, och skall omedelbart delgivas Svenska Seglarförbundet medelst bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets jämt därpå följande klubbmötesprotokoll i ärendet, åtföljande av revisionsberättelse jämte balans samt vinst och förlustberäkningar.

§26 • Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser, övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbundsstadgar, tävlingsreglemente och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.• Ordförande och sekreterare är ansvariga för att dessa stadgan vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar.
Uppdaterad: 01 DEC 2015 01:37 Skribent: Niclas Östblom

 

 

Postadress:
SK Surfing - Segling
Fliskärs ek förening, Nybergsallén 31
80429 Gävle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info